Kto sme ?

Diagnostické centrum je v zmysle zákona 245/2008 Z.z. a vyhlášky 323/2008 o špeciálnych výchovných zariadeniach špeciálne výchovné koedukované zariadenie s nepretržitou prevádzkou pre deti od 3 do 15 rokov.

Právnym podkladom pre prijatie dieťaťa je rozhodnutie súdu alebo písomná žiadosť rodiča o dobrovoľný diagnostický pobyt a následne písomne uzavretá dohoda medzi rodičom a DC.

Diagnostické centrum

 • zabezpečuje diagnostiku deťom s narušeným alebo ohrozeným psychosociálnym vývinom s cieľom určenia ïalšej vhodnej výchovno-vzdelávacej, resocializačnej alebo reedukačnej starostlivosti,
 • poskytuje poradenské služby,
 • vypracúva diagnostické správy o dieťati,
 • vypracúva odporúčanie o umiestnení dieťaťa po ukončení pobytu.

Pobyt dieťaťa v diagnostickom centre trvá nevyhnutne potrebný čas na stanovenie diagnostiky, spravidla dvanásť týždňov.

Diagnostické centrum poskytuje:

 • diagnostickú, výchovno-vzdelávaciu, psychologickú, psychoterapeutickú,sociálnu a zdravotnú starostlivosť deťom so špecifickými potrebami
 • pomoc zákonným zástupcom dieťaťa formou individuálneho poradenstva, terapeutických skupiniek a víkendových pobytov
 • prvú pomoc dieťaťu v krízových situáciách s možnosťou krátkodobého ubytovania
 • postreedukačnú starostlivosť deťom po ukončení pobytu formou individuálneho a skupinového poradenstva
 • v rámci prevencie sa podieľa na terénnej práci formou konzultácií na pôde ZŠ alebo formou návštev v rodine

Naším cieľom je pomôcť deťom a rodičom:

 • zistiť pravdepodobné príčiny a vývoj porúch správania dieťaťa
 • overovať vhodné výchovné postupy vzhľadom na konkrétnu situáciu v rodine a v škole
 • umožniť dieťaťu získavať korektívnu skúsenosť a možnosť náhľadu na svoje neadekvátne správanie
 • poskytovať mu emocionálnu podporu a možnosť byť úspešný a pozitívne sociálne hodnotený
 • posilňovať autoreguláciu správania a odolnosť dieťaťa voči negatívnym výchovným vplyvom.
 • rozvíjať sociálne zručnosti

Základným východiskom práce s dieťaťom je model režimovej aplikácie skupinových foriem práce, ktorý v sebe zahàňa:

 • časový harmonogram činností počas dňa a týždňa
 • komunitu
 • klubové aktivity
 • psychoterapeutické skupiny
 • alternatívne programy
 • hodnotenie správania
 • spolusprávu detí

Spolupracujeme s:

 • Úradmi práce sociálnych vecí a rodiny
 • Detskými domovmi
 • Reedukačnými centrami
 • Centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
 • Školami, krízovými strediskami a ďalšími zariadeniami, ktoré pracujú s deťmi s výchovnými problémami
 • Vysokými školami
 • Neštátnymi organizáciami - Deti ulice, UNICEF, Úsmev ako dar, FICE, Saleziáni
 • Dobrovoľníkmi

Dlhoročné skúsenosti práce Diagnostického centra svedčia o tom, že včasné riešenie problémov dieťaťa a jeho rodiny je významným faktorom úspešnosti reedukačného pôsobenia a návratu dieťaťa do svojho sociálneho prostredia.

 
     
 


Copyright © 2010 IZOcom, pôvodná grafika: mandli, dopracovanie: Blends s.r.o., CMS: Tvorba web stránok - KEVAR®